Врати се на Почетна страна
Најави се како АПЛИКАНТ
Пријавување за  Циклус  1  /  ФАЗА  7
самовработување 2020  !

На Сите Апликанти кои НЕ ИЗБРАЛЕ СОВЕТНИК,
ќе им БИДЕ ДОДЕЛЕН од страна на АППРСМ!
© Самовработување - 2021